Details  

project details

Anjumane Husainiya Hostel

Sep 2022 / Anjumaniya Husainiya Sardariya Trust

Location:  Juhapura

Area:  16445 Sq. ft